moj.go.th visit site

Title: กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Last Update : 2019-03-16 09:37:30

Update Now
Screenshot for moj.go.th
Daily visitors: 521
Daily pageviews: 1,354
Alexa Rank: 570,517
Pagerank: 7
Load Time:Speed time for moj.go.th is not available.
Website IP : 110.49.71.32
Country : Thailand
Website Value Estimate : $ 4,513

Average Rating:

 0.00/10

0 ReviewsAdd to Wishlist

Write Review
Bing
Indexed Pages15
Backlinks10
Mywot - Reputation
Trustworthiness:64
Vendor reliability:64
Privacy:64
Child Safety:92
Social Network
Google Plus0
Twitter0
Linkedin0
Diggs0
Stumble0
Subdomain
Alexa Related Links
Visitors by Country
Country Percent of Visitors
 • sign up and get certified
Alexa
Month Average Daily Reach:0.00023%
Month Average Daily Pageviews:0.0000058%
Month Average Pageviews per user:2.6
 • Traffic Rank
 • Reach
 • Pageviews
 • Pageviews/User
 • Bounce %
 • Time on Site
 • Search
Compare this site to:
Ip-Address
 • Analytics / Ad-codes
 • ServiceCode 

SEO Page Analytics and Search Queries for moj.go.th

Stripped data
Title : กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Meta keywords : กระทรวงยุติธรรม, Ministry of Justice, สำนักงานปลัดกระทรวง,กรมคุมประพฤติ,กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,กรมบังคับคดี ,กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,กรมราชทัณฑ์,กรมสอบสวนคดีพิเศษ,สถาบันนิติวิทยาศาสตร์,สำนักงานกิจการยุติธรรม,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,ปปส,กฎหมาย,อัยการ,ศาล,สำนักงานปลัด,คดี,คุ้มครอง,สิทธิ,เสรีภาพ,ร้องเรียน,ร้องทุกข์,ปปง,พระราชบัญญัติ,พระราชกำหนด,พระราชกฤษฎีกา,กฎกระทรวง,ระเบียบกระทรวง,ประกาศกระทรวง,อนุสัญญา,ร่างกฎหมาย,Justice,Ministry,website,website,moj,go,th,กระทรวง,ยุติธรรม,เว็บ,เว็บไซต์,callcenter,ศูนย์บริการประชาชน,บริการประชาชน,หน่วยงาน,ความมั่นคง,ฟ้อง
Meta Description : กระทรวงยุติธรรม
Title Analysis
Word
Count
Density
 • ¡ãð·ãç§âøµô¸ããá
  7
  1.16%
 • ministry
  1
  0.17%
 • of
  1
  0.17%
 • justice
  1
  0.17%
 • total
  10
  1.66%
Meta Keywords Analysis
Word
Count
Density
 • ¡ãð·ãç§âøµô¸ããá
  7
  1.16%
 • ministry
  1
  0.17%
 • of
  1
  0.17%
 • justice
  1
  0.17%
 • êó¹ñ¡§ò¹»åñ´¡ãð·ãç§
  none
  0%
 • ¡ãá¤øá»ãð¾äµô
  1
  0.17%
 • ¡ãá¤øéá¤ãí§êô·¸ôáåðàêãõàò¾
  1
  0.17%
 • ¡ãáºñ§¤ñº¤´õ
  1
  0.17%
 • ¡ãá¾ô¹ô¨áåð¤øéá¤ãí§à´ç¡áåðàâò窹
  1
  0.17%
 • ¡ãáãòª·ñ³±ì
  1
  0.17%
 • ¡ãáêíºê繤´õ¾ôàèé
  1
  0.17%
 • ê¶òºñ¹¹ôµôçô·âòèòêµãì
  1
  0.17%
 • êó¹ñ¡§ò¹¡ô¨¡òãâøµô¸ããá
  1
  0.17%
 • êó¹ñ¡§ò¹¤³ð¡ããá¡òã»éí§¡ñ¹áåð»ãòº»ãòáâòàê¾µô´
  1
  0.17%
 • »»ê
  none
  0%
 • ¡®ëáòâ
  1
  0.17%
 • íñâ¡òã
  none
  0%
 • èòå
  none
  0%
 • êó¹ñ¡§ò¹»åñ´
  none
  0%
 • ¤´õ
  none
  0%
 • ¤øéá¤ãí§
  none
  0%
 • êô·¸ô
  none
  0%
 • àêãõàò¾
  none
  0%
 • ãéí§àãõâ¹
  none
  0%
 • ãéí§·ø¡¢ì
  none
  0%
 • »»§
  none
  0%
 • ¾ãðãòªºñ­­ñµô
  none
  0%
 • ¾ãðãòª¡óë¹´
  none
  0%
 • ¾ãðãòª¡äé®õ¡ò
  none
  0%
 • ¡®¡ãð·ãç§
  none
  0%
 • ãðàºõ⺡ãð·ãç§
  none
  0%
 • »ãð¡òè¡ãð·ãç§
  none
  0%
 • í¹øêñ­­ò
  none
  0%
 • ãèò§¡®ëáòâ
  none
  0%
 • website
  none
  0%
 • moj
  1
  0.17%
 • go
  none
  0%
 • th
  none
  0%
 • ¡ãð·ãç§
  none
  0%
 • âøµô¸ããá
  1
  0.17%
 • àççº
  none
  0%
 • àççºä«µì
  none
  0%
 • callcenter
  none
  0%
 • èù¹âìºãô¡òã»ãðªòª¹
  none
  0%
 • ºãô¡òã»ãðªòª¹
  none
  0%
 • ë¹èçâ§ò¹
  none
  0%
 • ¤çòááñ蹤§
  none
  0%
 • ¿éí§
  none
  0%
 • total
  22
  3.66%
Meta Description Analysis
Word
Count
Density
 • á¹ð¹ó
  none
  0%
 • àê¹í¢èòçêòã
  none
  0%
 • à¡õèâç¡ñº¡ãð·ãç§âøµô¸ããá
  none
  0%
 • total
  none
  0%
Headings Analysis
H1H2H3H4H5H6
012700
 • [H2] ข่าวเด่น กระทรวงยุติธรรมอ่านทั้งหมด
 • [H3] ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด
 • [H3] ข่าวหน่วยงานในสังกัดอ่านทั้งหมด
 • [H4] ปฏิทินกิจกรรม
 • [H4] แบบสำรวจ
 • [H4] เกี่ยวกับกระทรวง
 • [H4] กฎหมาย
 • [H4] บริการประชาชน
 • [H4] ดาวน์โหลด
 • [H4] นโยบายการใช้งาน
High Impact Search Queries for moj.go.th
Query
Impact Factor
Query Popularlty
QCI

Whois Domain Information for moj.go.th

The Whois Information of moj.go.th will be update soon ...
Whois IP Information for 110.49.71.32
The Whois Information of 110.49.71.32 will be update soon ...

Similar Site To moj.go.th

We dont found any similars sites of this website.

Rating Breakdown
Trustworthiness:
 
0.00
Useful Content:
0.00
Features:
0.00
User Interface:
0.00
Average Rating
 

 

Write Review

MOJ.GO.TH's User Review

Sort by

Submit moj.go.th Review and Rating

1. Name:(Maximum: 75 characters)
1. Review title:(Maximum: 75 characters)
2. Summary:(Questions need to contain at least 10 characters)
What rating would you give www.moj.go.th?

You need to fill in all fields

Trustworthiness :
 
 
Useful Content :
 
Features :
 
User Interface :
 

The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited. Click here to review our site terms of use.